A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be.

Az adatigénylés célja és az igénylő adatai

Az igénylés célja az adatkezelő részéről nem vizsgálható. Az adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez, az igénynek a vizsgálatához (egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik), illetve az igény teljesítéséért megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges. Az egy év elteltét, illetve a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell.

A közérdekű adatigénylés teljesítése

Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben ezt az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes - az igénylő által kívánt formában, illetve módon kell eleget tenni. Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is.

Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat, a másolaton viszont a meg nem ismerhető adatokat felismerhetetlenné kell tennie az adatkezelőnek.

Az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az adatigénylés teljesítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell. A másolat készítéséért csak a szerv tényleges költségei számíthatóak fel (munkaköltség, illetve egyéb elemek nem érvényesíthetők)

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget. Költségtérítés megállapítása esetén a határidő a költségtérítés megfizetésekor kezdődik, míg a határidő, jelentős terjedelmű adatigénylés esetén további 15 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról, illetve a megállapított költségtérítésről az adatigénylés beérkezését követő 15 napon belül kell értesíteni az igénylőt. Ugyanígy 15 nap a határidő az igény megtagadása esetén, mely esetben a megtagadás egyértelmű indokáról és a jogorvoslati lehetőségekről az adatigénylőt tájékoztatni kell.

Mikor utasítható el az adatigénylés?

Jóllehet a közfeladatot ellátó szervnek biztosítania kell, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - az e törvényben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse, mégsem minősül minden közérdekű adat nyilvánosnak is.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmet tehát olyan információk vonatkozásában tagadhatja meg a közfeladatot ellátó szerv, amelyek törvény szerint nem nyilvánosak, így például ha az igényelt adat nem közérdekű/közérdekből nyilvános adat, minősített adat, üzleti titok, döntés megalapozását szolgáló adat, uniós jogi aktus folytán pénzügyi vagy gazdaságpolitikai érdek miatt kivételt képező adatkör, szerzői jogi oltalom alá eső mű vagy ha az adatfajták meghatározásával azt külön törvény honvédelmi, nemzetbiztonsági, bűnüldözési vagy bűnmegelőzési; környezet- vagy természetvédelmi érdekből; központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből; külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra; bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel kiveszi a megismerhető adatok köréből.